DE EN PL
wystawa końcoworoczna dyplom2018 10-lecie LP

Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji 

Regulamin Rekrutacji Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2014 r., poz. 686)

 

I.            Organizacja pracy Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego Komisji do 30 stycznia każdego roku.
 2. Komisja realizuje działania związane z rekrutacją kandydatów do Szkoły w okresie od daty powołania do zakończenia rekrutacji.
 3. Do zadań Szkoły należy:
  1. zorganizowanie akcji promujących Szkołę w gimnazjach (ulotki, spotkania z nauczycielami, wychowawcami III klas gimnazjalnych, tzw. „drzwi otwarte” Szkoły i inne formy),
  2. zorganizowanie działalności konsultacyjnej (zajęcia praktyczne, warsztaty przygotowujące do egzaminu praktycznego i określające możliwości oraz celowość wyboru kształcenia w LP).
 4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
  2. ustalenie tematów egzaminów praktycznych,
  3. ustalenie listy kandydatów (przegląd dokumentów kwalifikujących absolwenta szkoły gimnazjalnej do ubiegania się o przyjęcie do Liceum Plastycznego),
  4. przeprowadzenie egzaminów praktycznych,
 5. Pracę Komisji koordynuje Przewodniczący Komisji.

 II.            Warunki przyjęcia do Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym

 Szczegóły dotyczące rekrutacji na dany rok szkolny zawarte są w informacjach o rekrutacji do klas pierwszych (aktualizowanym corocznie), publikowane na witrynie internetowej szkoły.

 1. Warunkiem ubiegania się kandydatów o przyjęcie do Liceum Plastycznego jest ukończenie nie więcej niż 17 lat w danym roku kalendarzowym oraz  posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego od 1 marca do (ustala corocznie Komisja Rekrutacyjna) składają:
  1. 2 zdjęcia,
  2. podanie
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w Liceum Plastycznym
  4. zaświadczenie z macierzystej szkoły o uczęszczaniu do gimnazjum wraz z wykazem ocen za I- wsze półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania,
  5. dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia, itp.)

   Brak złożenia  ww.  dokumentów ,  eliminuje kandydata z postepowania rekrutacyjnego.

 Datę egzaminów praktycznych ustala Dyrektor Szkoły.

 1. Kwalifikacja kandydatów do Liceum Plastycznego odbywa się na podstawie egzaminów praktycznych, które odbywają się w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca. Datę egzaminów praktycznych ustala Dyrektor Szkoły.
 2. Każdy kandydat otrzymuje indywidualny kod  do postępowania rekrutacyjnego.
 3. Na egzamin praktyczny do Liceum Plastycznego z przedmiotów artystycznych składają się cztery elementy:
  1. egzamin z rysunku
  2. egzamin z malarstwa
  3. egzamin z modelowania(kompozycja przestrzenna)
  4. egzamin ustny z historii sztuki i zainteresowań zjawiskami kultury w zakresie obowiązującej aktualnie podstawy programowej przedmiotu plastyka na poziomie gimnazjum (dobrze widziana teczka z pracami).
  5. Na wykonanie ćwiczeń egzaminacyjnych z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej przeznacza się po 90 minut.
  6. Kandydaci zobowiązani są do posiadania swoich przyborów i materiałów wskazanych przez egzaminatorów, takich jak: farby, pędzle, ołówki, blok rysunkowy, itp.
  7. Tematy egzaminów praktycznych we wszystkich formach proponują powołani do przeprowadzenia egzaminów członkowie Komisji, a zatwierdza je Przewodniczący Komisji.
  8. W wyniku egzaminu praktycznego  kandydat może uzyskać:

-          rysunek -0-45 pkt.,

-          malarstwo -0-45 pkt.,

-          kompozycja przestrzenna -0-45pkt.,

-          rozmowa kwalifikacyjna  -0-45pkt.

 RAZEM maksymalnie suma 180 punktów.

Gdzie : ocena równa punktom:

-          za celującą                 -6 -45pkt ,

-          za bardzo dobrą       -5 -35pkt,

-          za dobrą                      -4 -25pkt,

-          za dostateczną          -3 -15pkt,

-          za dopuszczającą       -2 -5pkt,

-          za niedopuszczającą -1 -0pkt;

 Kandydat zdał egzamin, jeżeli otrzymał minimum 60 punktów .

 W ciągu 7 dni po egzaminie komisja ogłasza listę kandydatów z wynikami ustalonymi  na podstawie sumy punktów z egzaminu praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej,  z uwzględnieniem:

  1. kandydatów, którzy zdali egzamin
  2. kandydatów, którzy nie zdali egzaminu.
  3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc lub uzyskania równej punktacji z egzaminu praktycznego ustalana będzie  punktacja końcowa.
  4. Punktacja końcowa jest sumą:
   1. punktów uzyskanych z egzaminu praktycznego,
   2. sumy punktów uzyskanych  z wybranych przedmiotów  z I-go semestru, w tym:   j. polski, historia, j. obcy, matematyka, sztuka (plastyka ,sztuka itp.), zachowanie,

 Gdzie : ocena równa punktom:

-          za celującą /wzorowe                                     - 20pkt,

-          za bardzo dobrą /bardzo dobre                   -15 pkt,

-          za dobrą /dobre                                                -10 pkt,

-          za dostateczną  /poprawne                             - 5 pkt,

-          za dopuszczającą /odpowiednie                     -1pkt

-           niedopuszczającą/nieodpowiednie             -0 pkt

-           

            RAZEM maksymalnie 120  punktów.

 Sumy punktów uzyskanych za osiągnięcia:

- nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach artystycznych, udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, za każdy tytuł finalisty stopnia wojewódzkiego w konkursach przedmiotowych-

            RAZEM maksymalnie 30 punktów.

 Maksymalna ilość punktów, które kandydat może uzyskać w procesie kwalifikacji wynosi 300  punktów , gdzie :

-          60% –egzamin praktyczny  i ustny,

-          30% –wybrane przedmioty i zachowanie z i-go semestru  ,

-          10% –dodatkowe osiągniecia.

 

 1. Wniki egzaminu praktycznego, decyzją  Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nieodwołalne.
 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów ,w postępowaniu kwalifikacyjnym ,takiej samej liczby w punktacji końcowej , pierwszeństwo ma osoba, która uzyskała wyższą ilość punktów na egzaminie praktycznym.
 3. Decyzję o przyjęciu kandydatów do Liceum Plastycznego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego oraz punktacji końcowej.
 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego po ukończeniu szkoły gimnazjalnej składają:
  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego z klasy trzeciej,
  2. świadectwo ukończenia szkoły.
  3. Listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej ,wywiesza się na tablicy informacyjnej szkoły najpóźniej do 5 sierpnia b.r. od oficjalnego zakończenia roku szkolnego w gimnazjach.
  4. Całość prac Komisji dokumentuje protokół, który zawiera:
   1. karty ocen Konsylium członków Komisji Rekrutacyjnej z każdej dziedziny;
   2. listę kandydatów zawierającą  szczegółową punktację z egzaminu praktycznego, gdzie suma punktów „0” oznacza nie przystąpienie do egzaminu;
   3. listę kandydatów z punktacją końcową;
   4. załącznikiem do protokołu jest lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I Liceum Plastycznego , decyzją Dyrektora Szkoły.
   5. Protokół z przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego przechowywany jest w Szkole przez okres kształcenia ucznia w szkole. Prace kandydatów powstałe podczas egzaminu praktycznego z rysunku i malarstwa , przechodzą na własność szkoły i przechowuje się do końca września tego roku. Prace z Kompozycji przestrzennej ,ze względu na formę nie są przechowywane.

III.            Kwalifikacja do klasy wyższej niż pierwsza na semestr wyższy niż pierwszy

 W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do Liceum Plastycznego do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy, albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.

 1. Przewodniczący Komisji  Rekrutacyjnej ,może powołać spośród członków Komisji rekrutacyjnej, zespoły kwalifikacyjne liczące, co najmniej po trzy osoby.
 2. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia, do której kandydat ma być przyjęty.
 3. Termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza Dyrektor w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku kandydata o przyjęcie.
 4. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
 5. Do szczegółowych zadań zespołu kwalifikacyjnego należy:
  1. zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;
  2. sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata;
  3. przekazanie protokołu Dyrektorowi szkoły.
 6. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata, o którym mowa w pnkt.1 rozdz. III  regulaminu, do danej klasy, na dany semestr lub rok kształcenia w szkole, z tym że w przypadku publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne– po przedłożeniu przez kandydata świadectwa potwierdzającego ukończenie lub uzyskanie promocji do klasy odpowiednio programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiegał.
 7. Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w pnkt.1  rozdz. III regulaminu, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
 8. Jeżeli w poprzedniej szkole uczeń uczył się innego języka obcego nowożytnego niż język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy w LP, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innej grupy w szkole, uczeń może:
  1. uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
  2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się
   w poprzedniej szkole, albo
  3. uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego nowożytnego w innej szkole,
  4. w przypadku opisanym w p.9a i 9b przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

 

Zatwierdzono na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.02.2017r.

 


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus