DE EN PL
10-lecie LP

Misja i wizja szkoły

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym, w styczniu 2014, przyjęło zmodyfikowaną koncepcję pracy szkoły na lata 2014-2017. Udział w jej przygotowaniu wzięli pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice. Z pełną świadomością możemy stwierdzić, że jest to nasza wspólna praca i mamy nadzieję, że zaowocuje ona jeszcze lepszym funkcjonowaniem naszej szkoły na wielu płaszczyznach.

Całość tekstu KONCEPCJI PRACY LICEUM PLASTYCZNEGO W GRONOWIE GÓRNYM NA LATA 2014-2017 dostępna jest w bibliotece szkolnej. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wstęp oraz skróconą wersję misji i wizji naszej szkoły. Mamy nadzieję, że pomoże ona przybliżyć Państwu założenia, cele i funkcjonowanie naszej placówki.


WSTĘP

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym rozpoczęło swoją działalność na mocy porozumienia między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Zarządem Powiatu w Elblągu 1 września 2008 roku.
Szkoła od samego początku postawiła na wysoki poziom nauczania zarówno artystycznego, jak i ogólnego, dbając jednocześnie o zindywidualizowane potrzeby każdego ucznia. Oprócz zajęć ogólnokształcących i artystycznych proponujemy uczniom zajęcia dodatkowe i urozmaicamy proces kształcenia wyjazdami, projektami, przedsięwzięciami i różnorodnymi inicjatywami artystycznymi oraz kulturalnymi. Stosowane metody nauczania i projekty aktywizują młodzież i urozmaicają proces nauczania.
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym jest jedyną tego typu placówką w regionie i to do niej właśnie młodzież uzdolniona artystycznie przychodzi uczyć się zarówno z Elbląga oraz z powiatów ościennych. Samo usytuowanie szkoły, jak i specyficzny profil kształcenia stanowią o specyfice szkoły i determinują kierunek jej rozwoju. Pięcioletni okres działalności szkoły w chwili obecnej owocuje współpracą z najważniejszymi ośrodkami kultury regionu. Mała i kameralna placówka jest rozpoznawalna na lokalnym i ogólnopolskim rynku edukacyjnym. Stanowi centrum kultury dla młodszych i nieco starszych adeptów sztuk plastycznych regionu.


Plan rozwoju zakłada:


- zapewnienie ciągłego rozwoju szkoły,
- zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia w kontekście zarówno jego pracy artystycznej, wykształcenia ogólnego jak i umiejętności społecznych przydatnych w przyszłym życiu osobistym i zawodowym,
- podejmowanie systematycznych i różnorodnych działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych,
- zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej,
- ciągłe doskonalenie i monitorowanie jakości pracy, efektywności kształcenia oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym,
- wprowadzenie nowych specjalności zgodnie z zapotrzebowaniem młodzieży,
- rozwój bazy szkolnej,
- planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły.


MISJA I WIZJA

LICEUM PLASTYCZNEGO W GRONOWIE GÓRNYM

"Truizmem będzie stwierdzenie, iż edukacja wspiera się na trzech zasadniczych filarach: uczniach, nauczycielach i rodzicach. Jeśli pominie się lub osłabi którykolwiek z nich, cała budowla chwieje się w posadach"
K. Śnioszek

MISJA

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym to nowoczesna placówka oferująca możliwość realizacji ambicji, uzdolnień i planów młodzieży. Akcentujemy wartość dorobku kultury i sztuki w kontekście aktualnej rzeczywistości. Kształcimy świadomych twórców i odbiorców sztuki, aktywistów lokalnych oraz tolerancyjnych i świadomych Polaków i Europejczyków.

WIZJA

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym to szkoła profesjonalnie przygotowująca swoich uczniów do podjęcia studiów, aktywności zawodowej, a także do twórczego uczestniczenia w życiu artystycznym i społecznym. Dzięki panującej tu twórczej atmosferze nauczyciele, rodzice i uczniowie realizują wspólne cele.

...

(Zapraszamy do lektury pełnej wersji dokumentu, dostępnej w bibliotece Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym)

 


Facebook YouTube Odkrywamy Talenty Rekrutacja Erasmus